رتبه های زیر آخرین رتبه های پذیرفته شدگان رشته دندانپزشکی  روزانه در دوره اخیر می باشند.

آخرین رتبه ها با در نظر گرفتن نیمسال دوم نیز میباشد

یعنی نهایت رتبه ای که فرد میتواند با آن در این رشته و دانشگاه قبول شود

رتبه ها بدون در نظر گرفتن سهمیه مناطق محروم و … و فقط سهمیه مناطق ۱ تا ۳ است

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی تهران  :

آخرین رتبه کشوری: ۹۵۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۴۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۴۲۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۳۳۴

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تهران   :

آخرین رتبه کشوری: ۳۳۱۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۷۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۳۵۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۴۴۸

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان  :

آخرین رتبه کشوری: ۱۵۲۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۳۵۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۵۰۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۷۱۲

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شیراز   :

آخرین رتبه کشوری: ۴۰۸۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۳۹۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۸۷۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۵۸۰

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  مشهد  :

آخرین رتبه کشوری: ۱۶۱۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۴۸۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۶۸۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۲۰۳

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  تبریز  :

آخرین رتبه کشوری: ۲۴۵۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۵۳۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۷۸۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۳۰۵

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  یزد  :

آخرین رتبه کشوری: ۲۱۹۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۶۴۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۹۳۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: —

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  همدان  :

آخرین رتبه کشوری: ۳۱۷۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۶۸۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۰۸۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۴۲۳

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  شاهد تهران  :

آخرین رتبه کشوری: ۱۶۷۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۵۲۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۵۸۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: —-

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بابل   :

آخرین رتبه کشوری: ۴۶۵۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۵۹۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۸۳۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۶۵۶

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  گیلان  :

آخرین رتبه کشوری: ۵۴۷۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۶۳۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۰۳۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۷۹۲

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی مازندران   :

آخرین رتبه کشوری: ۵۵۲۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۶۸۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۰۳۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۸۰۲

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  البرز کرج  :

آخرین رتبه کشوری: ۴۰۵۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۵۲۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۶۳۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۵۷۶

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  کرمان  :

آخرین رتبه کشوری: ۲۹۱۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۷۹۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۱۰۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۳۸۱

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  اراک  :

آخرین رتبه کشوری: ۶۰۹۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۹۲۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۲۵۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۹۰۹

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی قزوین   :

آخرین رتبه کشوری: ۴۹۲۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۵۸۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۸۳۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۷۰۲

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  بیرجند  :

آخرین رتبه کشوری: ۳۸۸۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۹۵۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۵۵۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۵۵۴

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کاشان   :

آخرین رتبه کشوری: ۳۸۲۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۷۳۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۹۶۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۵۴۷

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  بوشهر  :

آخرین رتبه کشوری: ۴۰۶۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۹۹۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۷۱۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۴۴۴

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی زنجان   :

آخرین رتبه کشوری: ۵۹۵۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۸۸۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۱۳۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۸۸۳

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه   :

آخرین رتبه کشوری: ۲۵۲۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۶۴۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۰۷۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۲۷۰

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد  :

آخرین رتبه کشوری: ۲۶۹۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۸۲۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۸۰۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: —-

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بجنورد   :

آخرین رتبه کشوری: ۳۵۵۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۶۶۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۳۶۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۴۸۵

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاچور   :

آخرین رتبه کشوری: ۵۶۶۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۲۱۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۶۲۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۸۳۶

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی یاسوج   :

آخرین رتبه کشوری: ۴۸۵۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۰۴۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۰۶۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۲۲۳

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  قم  :

آخرین رتبه کشوری: ۵۴۱۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۸۴۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۲۵۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۷۸۵

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   :

آخرین رتبه کشوری: ۳۰۸۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۹۴۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۱۰۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۲۴۷

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه  :

آخرین رتبه کشوری: ۵۲۸۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۸۳۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۴۱۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۷۶۱

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی سمنان   :

آخرین رتبه کشوری: ۵۲۷۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۸۴۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۲۳۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۷۵۷

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  گرگان  :

آخرین رتبه کشوری: ۶۱۷۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۳۸۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۹۲۲

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   :

آخرین رتبه کشوری: ۵۶۸۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۹۸۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۳۳۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۸۳۸

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  زاهدان  :

آخرین رتبه کشوری: ۴۲۵۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۸۰۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۴۶۸

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  سنندج  :

آخرین رتبه کشوری: ۵۰۲۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۰۰۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۷۷۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۷۲۰

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس   :

آخرین رتبه کشوری: ۴۴۷۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۳۳۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۶۸۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: —-

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد   :

آخرین رتبه کشوری: ۶۶۴۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۰۲۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۹۴۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۰۲۱

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  ایلام  :

آخرین رتبه کشوری: ۵۳۷۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۲۷۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۴۵۳

 

 

دیدگاهتان را بنویسید