رتبه های زیر، آخرین رتبه های پذیرفته شدگان رشته پرستاری روزانه دوره اخیر می باشد.

رتبه ها بدون در نظر گرفتن سهمیه مناطق محروم و … و فقط سهمیه مناطق ۱ تا ۳ است

 

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تهران :

آخرین رتبه کشوری: ۲۴۴۰۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۴۸۹۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۹۱۳۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۴۸۳۳

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :

آخرین رتبه کشوری: ۳۴۸۹۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۴۸۹۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۳۹۸۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۳۴۷۰

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد :

آخرین رتبه کشوری: ۳۳۲۳۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۳۳۴۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۶۸۹۳

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل :

آخرین رتبه کشوری: ۳۰۳۶۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۵۹۶۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۲۱۵۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۵۳۴۳

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز :

آخرین رتبه کشوری: ۲۳۲۸۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۴۸۸۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۸۶۲۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۴۵۸۰

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی ایران :

آخرین رتبه کشوری: ۲۶۷۱۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۶۶۲۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۸۴۷۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۴۱۴۱

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی ایلام :

آخرین رتبه کشوری: ۳۷۷۶۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۲۴۴۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۸۱۴۳

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله :

آخرین رتبه کشوری: ۲۷۲۱۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۵۶۸۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۰۹۴۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۵۴۸۲

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شیراز :

آخرین رتبه کشوری: ۲۴۴۲۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۴۲۹۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۷۶۱۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۴۸۳۹

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی مشهد :

آخرین رتبه کشوری: ۱۷۶۰۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۳۴۰۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۷۲۱۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۲۹۵۸

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :

آخرین رتبه کشوری: ۳۳۲۹۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۶۴۵۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۰۸۴۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۶۹۶۴

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور :

آخرین رتبه کشوری: ۴۱۲۲۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۴۹۲۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۲۳۳۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۹۰۷۷

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی سنندج :

آخرین رتبه کشوری: ۲۵۲۷۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۹۳۷۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۵۰۳۳

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :

آخرین رتبه کشوری: ۲۵۶۴۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۵۷۸۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۹۶۶۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۵۱۲۶

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی یزد :

آخرین رتبه کشوری: ۳۴۶۹۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۸۱۵۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۳۹۰۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۶۳۳۸

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کاشان :

آخرین رتبه کشوری: ۳۶۰۳۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۷۵۶۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۲۶۱۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۷۶۹۷

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی همدان :

آخرین رتبه کشوری: ۲۶۶۵۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۲۵۵۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۰۷۱۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۳۸۱۳

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی سیرجان :

آخرین رتبه کشوری: ۶۱۵۲۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۹۶۰۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۹۷۰۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۴۹۰۴

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان :

آخرین رتبه کشوری: ۴۵۳۴۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۳۷۳۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۰۲۳۹

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی جهرم :

آخرین رتبه کشوری: ۳۰۶۹۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۷۵۳۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۰۴۷۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۵۶۷۸

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تربت جام :

آخرین رتبه کشوری: ۴۰۲۱۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۷۴۷۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۴۶۹۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۸۷۸۹

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی گرگان :

آخرین رتبه کشوری: ۳۴۸۵۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۲۷۰۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۷۳۶۳

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه :

آخرین رتبه کشوری: ۲۴۵۷۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۹۸۷۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۴۲۲۸

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه محل تحصیل میاندوآب :

آخرین رتبه کشوری: ۳۷۹۶۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۵۱۲۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۸۱۶۷

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی قم :

آخرین رتبه کشوری: ۳۰۳۳۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۶۲۷۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۲۱۴۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۳۶۶۹

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی سبزوار :

آخرین رتبه کشوری: ۳۵۸۳۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۸۶۴۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۳۶۵۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۵۶۴۱

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج :

آخرین رتبه کشوری: ۳۲۵۴۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۳۰۶۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۵۷۹۰

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بابل :

آخرین رتبه کشوری: ۴۵۱۸۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۷۸۳۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۴۷۵۷

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی قزوین :

آخرین رتبه کشوری: ۳۰۰۴۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۵۴۱۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۱۵۸۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۶۱۶۸

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

آخرین رتبه کشوری: ۴۰۶۸۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۶۱۶۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۲۹۲۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۸۹۱۸

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی رشت :

آخرین رتبه کشوری: ۴۵۹۴۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۵۰۰۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۲۶۹۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۰۳۹۶

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی سمنان :

آخرین رتبه کشوری: ۳۹۴۷۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۵۸۱۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۵۶۸۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۷۵۶۷

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی ساری :

آخرین رتبه کشوری: ۳۰۰۱۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۲۰۳۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۴۷۰۴

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی یاسوج :

آخرین رتبه کشوری: ۳۳۲۶۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۹۰۲۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۶۹۵۳

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی همدان محل تحصیل نهاوند :

آخرین رتبه کشوری: ۴۷۸۸۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۸۸۷۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۹۷۹۷

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی مشهد محل تحصیل قوچان :

آخرین رتبه کشوری: ۳۷۶۸۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۴۹۹۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۲۶۵۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۸۱۲۱

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

آخرین رتبه کشوری: ۳۵۲۱۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۹۴۳۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۷۴۶۷

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی نیشابور :

آخرین رتبه کشوری: ۳۴۲۶۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۷۴۳۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۳۷۴۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۵۵۸۱

 

دیدگاهتان را بنویسید