رشته های زیرگروه های مختلف

 سلام خدمت تمامی دانش آموزان عزیزم

خیلیاتون تو تماسا و پیاماتون در مورد هدف گذاری و رشته های زیرگروه های مختلف سوال کردید منم لازم دونستم ضرایب رو تقدیمتون کنم که تو جدول زیر قید شده

زیرگروه‌های
آزمایشی

مجموعه رشته‌هایی که دروس امتحانی آن‌ها دارای ضرایب یکسان می‌باشند
زیر گروه 1

زبان و ادبیات فارسی، دبیری زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی، دبیری الهیات و معارف اسلامی، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی سیاسی، زبان و ادبیات عرب، دبیر زبان و ادبیات عرب، دبیری علوم دینی، کارشناسی فقه، دوره کاردانی تربیت معلم قرآن مجید، کاردانی امور حقوقی و کنسولی، علوم قرآنی، مترجمی زبان عربی، علوم اسلامی، الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، معارف اسلامی و حقوق، ادبیات و زبان عربی، علوم دینی و معارف اسلامی، علوم قرآن و حدیث، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و الهیات فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، فلسفه و حکومت اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فلسفه، الهیات، حقوق، علوم قضایی، فقه و حقوق حنفی.
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 2)، اقتصاد (با ضریب 1)، ادبیات فارسی (با ضریب 4)، زبان عربی (با ضریب 4)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب 1)، علوم اجتماعی (با ضریب 1)، فلسفه و منطق (با ضریب 3) و روانشناسی (با ضریب 1)
زیر گروه 2


علوم اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، علوم و ارتباطات اجتماعی، مددکاری اجتماعی، خبرنگاری (گرایش علوم اجتماعی، فرهنگی و هنری)
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4)، اقتصاد (با ضریب 2)، ادبیات فارسی (با ضریب 2)، زبان عربی (با ضریب 1)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب 1)، علوم اجتماعی (با ضریب 3)، فلسفه و منطق (با ضریب 1) و روانشناسی (با ضریب 2)
زیر گروه 3


علوم اقتصادی، مدیریت، حسابداری، مدیریت بیمه، بانکداری، کاردانی حسابداری، امور بانکی، خدمات امور اداری، مدیریت بیمه اکو، امور گمرکی، مدیریت و کمیسر دریایی، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چاپ، اقتصاد حمل و نقل، کاردانی امور دفتری، اقتصاد صنعتی، مدیریت جهانگردی، کارشناسی تولید سیما، مدیریت امور بانکی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی مدیریت صنعتی، مدیریت مسافرتی و جهانگردی، مدیریت فرهنگی و هنری، مدیریت دولتی، مدیریت بانکداری، کاردانی امور بیمه
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4)، اقتصاد (با ضریب 3)، ادبیات فارسی (با ضریب 2)، زبان عربی (با ضریب 1)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب 1)، علوم اجتماعی (با ضریب 2)، فلسفه و منطق (با ضریب 1) و روانشناسی (با ضریب 1)
زیر گروه 4


علوم سیاسی، جغرافیا، دبیری جغرافیا، جغرافیای سیاسی نظامی، علوم سیاسی (امنیت ملی)، تاریخ، دبیری تاریخ، باستانشناسی، کاردانی عملیات کشوری، روابط سیاسی، اطلاعات نظامی، علوم انتظامی، اطلاعات و ضد اطلاعات، آمار.
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 3)، اقتصاد (با ضریب 2)، ادبیات فارسی (با ضریب 2)، زبان عربی (با ضریب 1)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب 3)، علوم اجتماعی (با ضریب 2)، فلسفه و منطق (با ضریب 2) و روانشناسی (با ضریب 3)
زیر گروه 5


روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواده، کتابداری، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 3)، اقتصاد (با ضریب 2)، ادبیات فارسی (با ضریب 2)، زبان عربی (با ضریب 1)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب 1)، علوم اجتماعی (با ضریب 3)، فلسفه و منطق (با ضریب 2) و روانشناسی (با ضریب 3)
زیرگروه‌های
آزمایشی

مجموعه رشته‌هایی که دروس امتحانی آن‌ها دارای ضرایب یکسان می‌باشند
زیر گروه 1

مهندسی برق (تمام گرایشها)، دبیر فنی برق (تمام گرایشها)، مهندسی دریا (تمام گرایشها)، مهندسی صنایع (تمام گرایشها)، مهندسی عمران (تمام گرایشها)، دبیر فنی عمران (تمام گرایشها)، مهندسی کامپیوتر (تمام گرایشها)، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات (IT)، مهندسی مکانیک (تمام گرایشها)، دبیر فنی مکانیک (تمام گرایشها)، مهندسی مواد (تمام گرایشها)، مهندسی نساجی (تمام گرایشها)، مهندسی هوا و فضا، مهندسی نگهداری هواپیما، هوانوردی (تمام گرایشها)، مراقبت پرواز، مهندسی معماری، کاردانی معماری، کاردانی معماری سنتی، ریاضی (تمام گرایشها)، دبیری ریاضی، فیزیک، دبیری فیزیک، آمار، کاردانی آمار، کاردانی علمی- کاربردی نرمافزار کامپیوتر، کاردانی علمی- کاربردی سختافزار کامپیوتر، کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)، کاردانی کامپیوتر (سخت افزار)، علوم اقتصادی (گرایشهای اقتصاد نظری- اقتصاد صنعتی- اقتصاد پول و بانکداری)، تکنولوژی ماشینهای کشاورزی، مهندسی کشاورزی (تمام گرایشها)، مهندسی عمران روستایی، مهندسی دریایی، کاردان فنی الکترونیک صدا و سیما، کاردانی دریانوردی، معلم فنی مکانیک (تمام گرایشها)، مهندسی علمی- کاربردی مکانیک و برق و عمران (تمام گرایشها)، تعمیر و نگهداری هواپیما، کاردان فنی کشتی، کاردان فنی حفاری، کاردان فنی مکانیک (تأسیسات)، تکنولوژی آبیاری، کاردان فنی نساجی (تمام گرایشها)، معلم فنی معماری، مهندسی پزشکی (تمام گرایشها)، مهندسی بهرهبرداری راه آهن، مهندسی خط و ابنیه راه آهن، مهندسی جریه راه آهن، کارشناسی مدیریت (تمام گرایشها)، کارشناسی حسابداری (تمام گرایشها)، مدیریت و کمیسر دریایی، مدیریت و بازرگانی دریایی، کاردانی تسلیحات، کاردانی تکنیک خودروهای نظامی، علوم کامپیوتر، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد (تمام گرایشها)، معارف اسلامی و اقتصاد، معارف اسلامی و حقوق (تمام گرایشها)، معارف اسلامی و علوم سیاسی (تمام گرایشها)، معارف اسلامی و مدیریت (تمام گرایشها)، ادبیات و زبان عربی، معارف اسلامی و الهیات (گرایشهای فقه و اصول- فلسفه و کلام)، شهرسازی، دبیری تربیتبدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، کارشناسی خبرنگاری (گرایشهای اقتصادی و علوم استراتژیکی)، علوم پایه نظامی، الهیات و معارف اسلامی (گرایشهای فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث، کارشناسی مدیریت امور بانکی، مدیریت بیمه، مدیریت فرهنگی هنری، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی حسابداری (تمام گرایشها)، کاردانی امور بیمه، کاردانی مدیریت بازرگانی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، فلسفه، کاردانی امور بانکی، مددکاری اجتماعی، علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی)، کاردان فنی برق الکترونیک دریایی، کاردان فنی برق مخابرات دریایی، علوم اسلامی، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد صنعتی، امور دفتری، تربیت مربی عقیدتی سیاسی، کارشناسی تولید سیما، اطلاعات و ضد اطلاعات، علوم حدیث (تمام گرایشها)، حقوق، مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی (تمام گرایشها)، معلم فنی برق، تربیت دبیرفنی عمران، علمی- کاربردی مهندسی مخابرات (تمام گرایشها)، مهندسی هوانوردی (ناوبری هوایی)، کاردانی تکنولوژی هستهای، دکتری پیوسته ریاضی، دکتری پیوسته فیزیک، دکتری پیوسته بیوتکنولوژی، علوم و فنون هوانوردی- خلبانی هلکوپتری، مهندسی نگهداری، مهندسی سیستم، مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی، آبادانی و توسعه روستاها، ناوبری و فرماندهی کشتی، اطلاعات نظامی، تفنگداری دریایی، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید، کاردانی علم کاربردی پست، کتابداری، فقه و حقوق حنفی فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، روانشناسی (گرایش صنعتی و سازمانی)، خدمات مسافرتی و جهانگردی، کاردانی اویونیک هواپیما.
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4)، فیزیک (با ضریب 3) و شیمی (با ضریب 2)
زیرگروه 2
مهندسی پلیمر (تمام گرایشها)، مهندسی شیمی (تمام گرایشها)، مهندسی معدن (تمام گرایشها)، کاردان فنی مواد (تمام گرایشها)، کاربردی طراحی و مهندسی پتروشیمی، کاربردی مهندسی عملیات و صنایع پتروشیمی، کاربردی طراحی و مهندسی پلیمر، کاربردی مهندسی ایمنی و حفاظت، کاربردی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، مهندسی نفت (تمام گرایشها)، مهندسی اکتشاف نفت، شیمی (تمام گرایشها).
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4)، فیزیک (با ضریب 3) و شیمی (با ضریب 3).
زیرگروه 3
کاردان فنی برق (تمام گرایشها)، کاردان فنی شیمی (تمام گرایشها)، معلم فنی صنایع شیمیایی، کاردان فنی صنایع غذایی، کاردانی ایمنی صنعتی، معلم فنی صنایع چوب، کاردان فنی عمران (تمام گرایشها)، کاردان فنی معدن (استخراج معادن ذغال سنگ)، کاردان فنی مکانیک (تمام گرایشها بهجز گرایش تأسیسات)، الکترونیک هواپیمایی، مخابرات هواپیمایی، معلم فنی مواد (تمام گرایشها)، کاردان صنایع چوب، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چوب، کاردانی استخراج معادن غیر ذغال سنگ، کاردانی فنی عملیات پتروشیمی، معلم فنی عمران (تمام گرایشها)، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چاپ، کاردانی شیمی مواد پرانرژی.
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 3)، فیزیک (با ضریب 2) و شیمی (با ضریب 2)

 

زیرگروه‌های آزمایشی گروه آزمایشی علوم تجربی – گروه آزمایشی 2

زیرگروه‌های

آزمایشی


مجموعه رشته‌هایی که دروس امتحانی آن‌ها دارای ضرایب یکسان می‌باشند

زیر گروه 1


پزشکی، داندانپزشکی، دامپزشکی، کار درمانی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی، مامایی، پرستاری، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، تغذیه، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)، تکنولوژی پرتو درمانی (رادیوتراپی)، پرستاری دندانپزشکی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، معلم فنی بهداشت، علوم آزمایشگاهی، مدارک پزشکی، هوشبری، اتاق عمل، تکنسین پروتزهای دندانی، کاردانی دامپزشکی، بهداشت عمومی (تمام گرایش‌ها)، بهداشت‌کار دهان و دندان، زیست‌شناسی (تمام گرایش‌ها)، روانشناسی (گرایش بالینی)، بورسیه رشته‌های پزشکی ستاد نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، علوم و صنایع غذایی، معلم فنی بهداشت- کودکیاری، زیست‌شناسی عمومی، دبیری زیست‌شناسی، مدیریت و کمیسر دریایی، دکتری پیوسته بیوتکنولوژی، کاردانی فوریت‌های پزشکی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی (با ضریب 2)، زیست‌شناسی (با ضریب 4)، فیزیک (با ضریب 2)، شیمی (با ضریب 3) و زمین‌شناسی (با ضریب صفر)

زیر گروه 2


داروسازی، دبیری شیمی، شیمی (محض و کاربردی)، دوره کاردانی شیمی (پدافند جنگ‌های ش.م.ه) ناوبری و فرماندهی کشتی، کاردانی شیمی کاربردی

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی (با ضریب 3)، زیست‌شناسی (با ضریب 4)، فیزیک (با ضریب 2)، شیمی (با ضریب 4) و زمین‌شناسی (با ضریب 1)

زیر گروه 3


زمین‌شناسی، دبیری زمین‌شناسی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی (با ضریب 3)، زیست‌شناسی (با ضریب 2)، فیزیک (با ضریب 2)، شیمی (با ضریب2) و زمین‌شناسی (با ضریب 4)

زیر گروه 4


هوانوردی- ناوبری هوایی، هوانوردی- خلبانی، حسابداری، مدیریت (تمام گرایش‌ها)، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت بازرگانی دریایی، علوم اقتصادی (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و علوم سیاسی، الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و مدیریت (تمام گرایش‌ها)، کارشناسی مدیریت امور بانکی، مدیریت بیمه، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی امور حسابداری، اقتصاد نظری، فلسفه، اقتصاد حمل و نقل، علوم اقتصادی- اقتصاد صنعتی، کارشناسی حسابداری (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و حقوق (تمام گرایش‌ها)، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی (گرایش‌های فقه و اصول- فلسفه اسلامی)، علوم حدیث (تمام گرایش‌ها)، ادبیات و زبان عربی، ریاضی و فیزیک، کاردانی امور بیمه، کاردانی حسابداری، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چوب، اطلاعات نظامی، علوم و فنون هوانوردی- خلبانی هلیکوپتری، مهندسی نگهداری هواپیما، مهندسی سیستم، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید، کتابداری، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، علوم پایه انتظامی، خدمات مسافرتی و جهانگردی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی (با ضریب 4)، زیست‌شناسی (با ضریب 2)، فیزیک (با ضریب 3)، شیمی (با ضریب 2) و زمین‌شناسی (با ضریب 1)

زیر گروه 5


تکنولوژی تولیدات گیاهی، تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی جنگلداری، تکنولوژی شیلات، تکنولوژی چوب، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، تکنولوژی محیط زیست، مهندسی کشاورزی (تمام گرایش‌ها)، مهندسی فضای سبز، کتابداری در شاخه پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، مددکاری اجتماعی، علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی)، علوم اسلامی، کارشناسی خبرنگاری (گرایش‌های ورزشی و سیاسی)، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی سیاسی، کارشناسی تولید سیما، اطلاعات و ضد اطلاعات، حقوق، کاردانی تولید و بهره‌برداری، کارشناسی گیاهان دارویی و معطر، کاردانی ناپیوسته علمی- کاربردی پرورش زنبور عسل

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی (با ضریب 3)، زیست‌شناسی (با ضریب 2)، فیزیک (با ضریب 2)، شیمی (با ضریب 2) و زمین‌شناسی (با ضریب 1)

 

 جهت ارتباط با مشاورین و پاسخ به سوالات با شماره های زیر تماس

حاصل فرمایید

0912-1966449

021-44431313

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس