سلام بر تو اي فرستاده خوبي ها، اي مهربان ترين فرشته خاك.
تو، از ملكوت آسمان به زمين فراخوانده شدي تا انسان را با معناي واقعي اش آشنا كني.
تو، آفتاب روشن حقيقت بودي در شام تيره زندگي از مشرق دلها برآمدي
و اكنون، آسمان، تب دار غروب جان گداز توست.
اين غروب غم انگيز را به آسمانيان و خاكيان تسليت مي گوييم.

عرض تسلیت به مناسبت 28 صفر و رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن (ع)

رحلت پیام آور عشق و محبت (رسول خاتم) و نوه بزرگوارشان ،غریب مدینه و بقیع
(امام مظلوم امام حسن مجتبی ) را به همه ی دوستان کام به کامی
تسلیت عرض میکنم

عرض تسلیت به مناسبت 28 صفر و رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن (ع)عرض تسلیت به مناسبت 28 صفر و رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن (ع)عرض تسلیت به مناسبت 28 صفر و رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن (ع)عرض تسلیت به مناسبت 28 صفر و رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن (ع)عرض تسلیت به مناسبت 28 صفر و رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن (ع)عرض تسلیت به مناسبت 28 صفر و رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن (ع)