فیزیک دهم و یازدهم

فیزیک و اندازه گیری فصل اول دهم(40)
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی(60)
اموزشی جامع کار و انرژی توان فصل2 فیزیک دهم(70)
روش تست کار و انرژی توان فصل2 فیزک دهم (50)
کار و انرژی و توان دهم(110)
روش تست زنی ویژگی های فیزیک مواد(75)
مجموعه جامع آموزش ویژگی های فیزیک(80)
مجموعه جامع دما،گرما و قانون گازها دهم (70)
روش تست زنی دما،گرما و قانون گازها دهم (75)
فیزیک دهم ترمودینامیک شاهانی(60)

فیزیک فصل دوم یازدهم جریان (120)

فیزیک فصل اول یازدهم ساکن (70)

تماس