قیمت ریاضی یازدهم

معادله و سهمی مهندس مسعودی ۷۵
آموزش جامع تستی تابع مهندس مسعودی ۷۰
روش تست زنی تابع مهندس مسعودی ۹۰
روش تست زنی مثلثات مهندس مسعودی ۷۵
آموزش جامع هندسه تحلیلی مهندس مسعودی ۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی مهندس مسعودی ۴۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتی مهندس مسعودی ۱۰۰

 

شماره حساب جهت تهیه محصولات کنکور آسان است :

نام صاحب حساب
حسین بنائی
شماره حساب
۵۲۷۴۳۹۹۲۰۱
شماره کارت
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۴۳۵۹۷۹
تـــمـاس