جامعه شناسی سوم محبوبی (50)
روش تست زنی منطق سوم محبوبی (40)
منطق vvip محبوبی (110)
عروض و قافیه آبان (40)
آسان آموز واژگان عربی دهم انسانی استاد احمدی(40)
تمرین های عربی دهم انسانی(40)
عربی سال دوم انسانی جوکار (30)
عربی سوم ساداتی(150)
تاریخ ایران و جهان(1) دوم صفری(100)
تاریخ ایران و جهان(2) سوم صفری(150)
روانشناسی سوم داوطلب (50)
سبک شناسی(متون)ادبیات انسانی آبان(50)
عروض و قافیه آبان(100)
روش تست زنی 7کتاب انسانی داوطلب(120)
ریاضیات انسانی3 حبیبی(90)
منطق سوم محبوبی(50)
فلسفه پیش محبوبی(90)
تاریخ شناسی چهارم صفری(100)
اقتصاد حسینی(70)