دین و زندگی درس ۱ تا ۱۲ استاد احمدی ۱۸۰
کتاب دین و زندگی آسان است استاد احمدی ۴۰
روش تست زنی دینی یازدهم استاد احمدی ۲۰۰