دین و زندگی دهم درس ۱ تا ۶ استاد حسین احمدی ۹۰
دین و زندگی دهم درس ۷ تا ۱۲ استاد حسین احمدی ۹۰
کتاب دینی آسان است استاد حسین احمدی ۴۰
روش تست زنی دینی به همراه کتاب استاد حسین احمدی ۱۱۰