آموزش ۹بعدی زیست دهم فصل ۱ و ۲ مهدی شیخی ۴۵
آموزش ۹بعدی زیست دهم فصل ۳ تا ۷ مهدی شیخی ۱۰۰
روش تست زنی زیست دهم مهدی شیخی ۱۰۰
کتاب ۸۵۰ تست زیست به همراه پاسخ ۶۰