عربی دهم درس ۱ تا ۴ استاد احمدی ۱۰۵
عربی دهم درس ۵ تا ۸ استاد احمدی ۱۰۵
کتاب آسان آموز واژگان عربی استاد احمدی ۴۰
تمرین‌های عربی استاد احمدی ۴۰