فیزیک و اندازه گیری مهندس مسعودی ۴۰
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی مهندس مسعودی ۶۰
کار ,انرژی و توان مهندس مسعودی ۷۰
روش تست‌زنی کار و انرژی مهندس مسعودی ۵۰
اصل برنولی و ارشمیدس (فشار و چگالی) مهندس مسعودی ۸۰
روش تست زنی اصل برنولی و ارشمیدس مهندس مسعودی ۷۵
دما,گرما و قانون گازها جامع مهندس مسعودی ۷۰
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها مهندس مسعودی ۷۵
ترمودینامیک شاهانی ۶۰