الکتریسیته ساکن مهندس مسعودی ۷۰
آموزش جامع جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

نیمه اول مغناطیس یازدهم تجربی

نیمه دوم القا یازدهم تجربی

نیمه اول مغناطیس یازدهم ریاضی

نیمه دوم القا یازدهم ریاضی

روش تستزنی خازن ریاضی

روش تستزنی خازن تجربی

مهندس مسعودی

مهندس مسعودی

مهندس مسعودی

مهندس مسعودی

مهندس مسعودی

مهندس مسعودی

مهندس مسعودی

۱۲۰

۱۱۰

۱۱۵

۱۳۰

۱۱۵

۵۵

۴۰