ریاضی دهم فصل اول الگو و دنباله(100)
روش تست زنی ریاضی مبحث مجموعه(60)
روش های تست زنی الگو و دنباله(60)
دنباله و استلزام مسعودی (80)
حد جدید مسعودی ( 105 )
مجانب ونگاهی به رسم نمودارمسعودی(30)
آنالیز ترکیبی مسعودی (45)
احتمال مسعودی (45)
روش تست زنی پیوستگی مسعودی(20)
نظریه معادلات و سهمی مسعودی(95)
نامعادلات (جبری,قدرمطلق,ترکیبی) (40)
مشتق1 vvip مسعودی با تخفیف (140)
مشتق2 vvip مسعودی (50)
مشتق3 vvip مسعودی (120)
انتگرال،سری،نموداروروابط مثلثاتی مسعودی(120)

تکنیکهای توابع نمائی و لگاریتم مسعودی(30)

مثلثات مسعودی (120)
تابع جامع مسعودی (100)
روش تست زنی هندسه 1مسعودی(50)
روش تست زنی مثلثات(60)
قدرمطلق و جزء صحیح مسعودی (45)
ماتریس مسعودی (50)
هندسه مختصاتی مسعودی(30)
روش تست زنی تصاعدحسابی مسعودی (45)
روش تست زنی تصاعدهندسی مسعودی (45)
روش های تست زنی آمار مسعودی (45)
روش تست دیفرانسیل،ریاضی پایه،آمار و مدلسازی(60)
جمع بندی بسته 1 مسعودی (120)
جمع بندی بسته 2 مسعودی (120)
جمع بندی بسته 3 مسعودی (165)
جمع بندی بسته 4 مسعودی (110)
جمع بندی بسته 5 مسعودی (90)
روش تستزنی شمارش بدون شمردن مسعودی(45)
دابره المعارف ریاضی مسعودی کنکور95(45)
جمع بندی دو روزه بسته 1 مسعودی(105)
جمع بندی دو روزه بسته 2 مسعودی(105)
نظریه اعداد اکبری (50)
گراف اکبری (40)
حسابان اکبری (80)
ترکیبیات اکبری (40)
مثلثات اکبری (30)
مثلثات ویژه ریاضی اکبری (100)
تابع جامع اکبری (60)
احتمال  اکبری (30)
لگاریتم اکبری (30)
ماتریس اکبری (30)
بردار ویژه ریاضی اکبری (40)
آمار و مدل سازی اکبری (60)
حسابان عبدوس (100)
ریاضات سوم تجربی عبدوس (70)
ریاضی پایه 9 گرشاسبی(450)
ریاضی سال اول گرشاسبی (60)
هندسه 1 گرشاسبی (75)
هندسه 1 فوق حرفه ای vvip حبیبی (90)
هندسه 2 فوق حرفه ای vvip حبیبی (80)
روش تست زنی هندسه 1حبیبی (50)
روش تست زنی هندسه 2 حبیبی (50)
گراف حبیبی(75)
هندسه تحلیلی بردار حبیبی(60)
هندسه تحلیلی خط وصفحه حبیبی(90)
روش تست زنی هندسه پایه و تحلیلی،گسسته حبیبی(90)
جبر و احتمال دارا حبیبی(90)
ریاضیات پایه دهم حبیبی(200)
ریاضیات انسانی3 حبیبی(90)