فیزیک اول vvip مسعودی (100)
بازتاب و شکست نور مسعودی(75)
فیزیک و اندازه گیری فصل اول دهم(40)
کار و انرژی و توان دهم(110)
بردار و اندازه گیری(45)
روش تست زنی کارو انرژی(45)
روش تست زنی ویژگی های فیزیک مواد(75)
مجموعه جامع آموزش ویژگی های فیزیک(80)
دما ،گرما و قانون گازها جدید دهم مسعودی(60)
فشار و چگالی vvip سال دوم مسعودی (60)
روش تستزنی دما,گرما و قنون گازها(75)
القا و الکترومغناطیس  جدید مسعودی (160)
خازن و مدارهای الکتریکی  مسعودی (60)
روش تست زنی ساکن مسعودی (60 با تخفیف 45)
روش تست زنی القا و الکترومغناطیس مسعودی(90)
روش تست زنی خازن مسعودی( 45)
روش تست زنی مدار مسعودی (60)
روش تست زنی فیزیک پیش مکانیک (200)
روش تست زنی حرکت شناسی مسعودی(60)
روش تست زنی حرکت دایره ای مسعودی(60)
حرکت شناسی جدید  مسعودی (180)
دینامیک جدید مسعودی(105)
حرکت نوسانی  مسعودی (150)
امواج مکانیکی  مسعودی (90)
صوت و امواج الکترومفناطیس مسعودی (60)
فیزیک اتمی و هسته ای مسعودی (75)
جمع بندی فیزیک1و2مسعودی(45)
جمع بندی فیزیک3 مسعودی(45)
جمع بندی فیزیک 4(65)
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی (60)
جمع بندی کامل فیزیک آسان است(200)