مقدمات و نکات ضروری برای برنامه ریزی کنکور ۹۸

روش تست زنی

یه سلام پرانرژی دارم خدمت کنکوری های عزیز ،

کسایی که امسال قراره قله های خوشبختی روبه راحتی هرچه تمام تر فتح کنند.

به کمک مشاورین مجرب و کاربلد ما.

و نکاتی که ازین قرار است :

ﻭﺿــــﻊ ﻧﺸــﺴــﺘﻦ ﺑــﻪ ﻫﻨـــﮕـﺎﻡ ﻣــــﻄﺎﻟـــﻌـــﻪ :

ﻭﺿﻊ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ . ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩ ، ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ؛ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﯾﺪﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺘﻬﺎﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻭ ﻭﺿﻊ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ ، ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﮐﻮﺩ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻓﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺭﻭﺯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﻧﻮﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ .

ﻣــــﻄﺎﻟـــﻌــﻪ ﻣـــﻮﻗـﻊ ﺣـــﺮﮐــﺖ :

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﮑﺎﻥ ، ﺣﺮﮐﺖ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺗﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎﻋﺚ خستگی ﻭ ﺿﻌﻒ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﻧــــﻮﺭ ﻻﻣــــﭙــﻬﺎﯼ ﻣـــﻬــﺘـــﺎﺑــﯽ :
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﻮﺳﺎﻥ ، ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﭼﺮﺍﻍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ . ﻧﻮﺭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﺪ .

ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﺍﻭﻗـــﺎﺕ ﻭ ﺑــــﺮﻧـــﺎﻣﻪ ﻣــﻨﻈـــﻢ ﺑـــﺮﺍﯼ ﻣــــﻄﺎﻟـــﻌــﻪ :
ﺍﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﯿﺮﺩ ، ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺻـــﺮﻑ ﻏـــﺬﺍ ﻭ ﻣـــﻄﺎﻟــﻌــﻪ :
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩ ، ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻫﺠﻮﻡ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﺍﺣﺸﺎﺀ ﺩﺍﺧﻠﯽ ، ﺍﺯ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

ﺗﻨـــﻔــﺲ ﻫﻨـــﮕﺎﻡ ﻣــﻄﺎﻟــــﻌــﻪ :
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ . ﺗﻨﻔﺲ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﺩﺭﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺫﻫﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ .

ﺁﺭﺍﻣــــﺶ ﻓــــﮑـــﺮﯼ :
ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻻﺕ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩ . اضطراب ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮﺍﺱ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺩﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ .

ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﻣـــــﻄﺎﻟﻌـــــﻪ :
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻭ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺧﻮﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ، ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﻭ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ ﮔﺮﺩﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ .

ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ

ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ، ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺎﺹ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺁﻥ ﻧﻮﻉ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻓﺮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻫﺪﻑ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﯿﻮﻩ‌ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ.

ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩ ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﻥ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺘﺎﺏ ، ﻣﺠﻠﻪ ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻋﻤﯿﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

۲۰ راز مهم در خصوص مطالعه کردن که بهتر است از همین ابتدای کار بدانید :

۱-سعی کنید آن چه را که می خوانید در ذهن خود تجسم کنید زیرا تجسم، سنگ بنای حافظه است.

۲- توجه داشته باشید که هرکس نمره ی بیش تری می گیرد، باهوش نیست بلکه از وقت و نیروی خود استفاده ی خوبی می کند و شیوه ی صحیح مطالعه را می داند.

۳- اساس خواندن فعال، طرح سؤال است. خواننده ی فعال در حین خواندن، دائماً سؤال طرح می کند.

۴- اگر میخی بیش تر در چوب فرو رود دیرتر جدا می شود. اگر مطالب به خوبی فهمیده و به درستی در حافظه ی بلند مدت ثبت شوند دیرتر فراموش می شوند.

۵- وقتی می خواهید کتابی را بخوانید آن را به بخش های کوچک تقسیم و زمان خواندن آن ها را مشخص کنید، زیرا هرچه مطالب به بخش های کوچک تر تقسیم شوند یادگیری آن ها راحت تر خواهد بود.

۶- درس خواندن مؤثر، خط کشیدن زیر سطرهای کتاب نیست.مطالعه ی فعال شامل خواندن، نوشتن، تکرار و مرور است.

۷- ۶۰ تا ۹۰ دقیقه مطالعه و ۵ تا ۱۰ دقیقه استراحت را همیشه به خاطر بسپارید.

۸- بعد از گذشت ۲۴ ساعت از مطالعه، حدود ۸۰ درصد از مطالب فراموش می شوند با مرور صحیح از این فراموشی جلوگیری کنید.

۹- از نشستن به حالت لمیده پرهیز کنید، درست نشستن، درست نفس کشیدن و تابیدن نور از لزومات یادگیری هنگام مطالعه است.

۱۰- نکته های مهم درسی و کلاسی را به صورت کلیدی بنویسید.

۱۱- نکته های کلیدی، کلماتی هستند که بیش ترین معنی را در بر می گیرند.

۱۲- جواب های زیبا، همیشه به دنبال سؤال های زیبا می آیند. (اهمیت طرح سؤال قبل از خواندن).

۱۳- سعی کنید تا حد امکان در یک مکان مطالعه کنید. از مطالعه در پارک ها و مکان های شلوغ خودداری کنید.

۱۴- قبل از شروع مطالعه و بعد از پایان مطالعه، کمی استراحت کنید.

۱۵- با علاقه و اشتیاق و برای رسیدن به هدف درس بخوانید نه از روی اجبار.

۱۶- سعی کنید هنگام شب و قبل از خوابیدن، آن چه را که در مدت روز خوانده اید یک بار دیگر مرور کنید.

۱۷- موضوع های مشابه (مانند زبان عربی و زبان انگلیسی) را پشت سرهم مطالعه نکنید و بین آن ها فاصله بیندازید

۱۸- بعضی از دانش آموزان هنگام مطالعه، سرشان را پائین انداخته و از صفحه ی اول شروع به خواندن می کنند که این روش نادرست است.

۱۹- خواب، به بهبود حافظه ی بلند مدت کمک می کند بنابراین هنگام امتحان، مدت زمان خواب خود را خیلی کم نکنید و به اندازه ی کافی (۶ تا ۸ ساعت) بخوابید.

۲۰- مطالب را حفظ نکنید چون به زودی فراموش می شوند سعی کنید مفهوم آن ها را بفهمید زیرا زمانی اطلاعات به خوبی در حافظه ی بلند مدت جای می گیرند که کاملاً فهمیده شوند.

 

ایجاد انگیزه برای مطالعه حرفه ای روزانه :

برای این‌ کار چهار شیوه وجود دارد:
نخست باید ترس از شکست را در هم شکست. زمانی را که کودک بودید و تازه می‌خواستید راه رفتن را بیاموزید به خاطر بیاورید. یادتان می‌آید چند بار زمین خوردید تا راه رفتن را آموختید؟ فکر کنید اگر در آن زمان بعد از چهار بار زمین خوردن اشتیاقتان را برای تلاشی دیگر و ایستادنی دوباره از دست می‌داید هم‌اکنون چه اتفاقی می‌افتاد؟ جز این‌که الان در سن بلوغ هم باید چهار دست و پا راه می‌رفتید؟

اما خوشبختانه تعداد افرادی که راه رفتن را در کودکی نمی‌آموزند بسیار اندک است؛ زیرا کودکان کوچک‌تر از آن‌اند که مسائل روانی شکست، بر آنان تأثیرگذار باشد؛ اما چرا ما در بزرگ‌سالی به‌ خود می‌آموزیم که باید از شکست وحشت کنیم و از هر شکست کوچک ده‌ها شکست دیگر بسازیم. مطئمناً این چیزی جز یک نگرش غلط نیست که از سوی جامعه و اطرافیان به مرور زمان به ما تحمیل شده است و البته این نگرش مانند هر نگرش غلط دیگری قابل تغییر است.
روش دوم این است که باتری انگیزش خود را مدام شارژ کنیم. چگونه؟ با یادآوری هدف اولیه و تجسم خلاق به ‌طور مکرر؛ یعنی تصویر موفقیت نهایی را در ذهنمان ببینیم و با آن زندگی کنیم و مطمئن باشیم که آن تصویر در دنیای واقعیت اتفاق خواهد افتاد؛ البته اگر کمی تلاش کنیم و از هدف خود دلسرد نشویم.

سومین روش این است که گاهی باید در کنار توجه به کیلومترهای باقی‌مانده از راه، به مسیر طی‌شده هم نظری بیندازیم و هر گاه تنبلی و ناامیدی به سراغمان آمد از خود بپرسیم «تا این ‌جای راه با زحمت فراوان آمده‌ام، حیف است که کارم را نیمه‌تمام بگذارم!» این پرسش به شما نیرو و انگیزه‌ی لازم را برای ادامه‌ی مسیر می‌دهد.

چیز هایی که از دست داده ای را به حساب نیاور
چون گذشته هرگز بر نمی گردد
اما گاهی اوقات ،
آینده می تواند چیزهایی که از دست داده ای را برگرداند
به آن فکر کن . . .
از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن…
مگذار دنیا لبخندت را تغییر دهد!

یکی از اصل های موفقیت در تحصیل انتخاب مشاور و راهنمای کاربلد می باشد.

که موسسه کنکور آسان است و تیم تخصصی مشاورین این امر و راه میان بر رسیدن به موفقیت را برای شما ممکن می کنند .

مجموعه کنکور آسان است {  اوج یادگیری  } با سرپرستی استاد حسین احمدی و تدریس های ناب مهندس امیر مسعودی ، با

بهترین برنامه ریزی ها از شما دانش

آموزان عزیز استقبال میکند و برای شما عزیزان برنامه ریزی انجام میدهد که تاکیید میشود از این برناه ریزی ها استفاده شود

شما نیز میتوانید برنامه ریزی ها را بصورت رایگان در اختیار داشته باشید و سرعت تمام به سمت موفقیت حرکت کنید

 

برنامه ریزی کنکور ۹۸

جهت دریافت رایگان مشاوره و برنامه ریزی ویژه با شماره های

۰۹۱۲-۱۹۶۶۴۴۹     موبایل

۰۲۱-۴۴۴۳۱۳۱۳   خط دفتر

تماس بگیرید

یا کلمه {  برنامه ریزی و مشاوره } را به شماره

۰۹۱۲۹۴۳۶۹۶۶

پیامک کنید

———————

همچنین در کانال تلگرام ما نیز حتما عضو باشید تا از نمونه تدریس ها ، مشاوره ها ، اخبار کنکور و… استفاده کامل ببرید

برای عضویت رایگان در کانال تلگرام مهندس امیر مسعودی

کلمه ( کانال تلگرام ) را را به شماره

۰۹۱۲۹۴۳۶۹۶۶

پیامک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس