۱۶ مهر ۱۴۰۰

اشتراکات نفرات برتر کنکور

۱-سخت کوشی و خستگی ناپذیری درک اهمیت کمیت وحفظ ساعت بالای مطالعه و تمرین بسیار   2-یادگیری در کلاس درس اهمیت به حضور در کلاس درس و مشارکت در آن   3-برنامه ریزی داشتن برنامه صحیح ، یک برنامه ای بودن وعدم انحراف از آن   4-عمل گرایی تاکید بر اجرای برنامه و تمرین زیاد…