Tag Archives: در لحظه زندگی کن و از گذشته درس بگیر

در لحظه زندگی کن و از گذشته درس بگیر | انتشارات گیلنا | موسسه کنکور آسان است

در لحظه زندگی کن و از گذشته درس بگیر در لحظه زندگی کن و از گذشته درس بگیر هیچکس را در زندگی مقصر نمی دانم... از خوبان "خاطره" و از بدان "تجربه"میگیرم...! بدترین ها "عبرت" میشوند...! وبهترین ها "دوست" حرف اشتباهیست که میگویند با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد. اگر چنین بود!!! از منیت و شخصیت هر کس چیزى باقى نمیماند. هرکس هر چه به سرت آورد فقط خودت باش. اگر جواب هر جفایى ...
تـــمـاس